headerphoto

Školské predmetové komisie 2023-24


PK SJL, spoločenskovedných predmetov a TEV

 • Mgr. Milena Marinčáková
 • Mgr. Simoneta Ballayová
 • Mgr. Vojtech Blanár
 • PaedDr. PhDr. Erika Fertaľová, PhD.
 • PaedDr. Zuzana Liptáková
 • Mgr. Tatiana Sabolová

PK cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)

 • PhDr. Adriana Vinclavová
 • Mgr. Vojtech Blanár
 • Ing. Ľudmila Kopkášová
 • Ing. Zuzana Siroťáková

PK matematiky a informatiky a ekonomické odborné predmety

 • RNDr. Jana Petkaničová
 • Ing. Vlasta Kerestúriová
 • Ing. Antónia Korcsmárosová
 • Ing. Stanislav Mihaľo
 • Mgr. Ingrid Sedláková

PK chémie a odborných predmetov KOZ, KOZ a VIZ, KAD, KAD-VIZ, VLK

 • Mgr. Alena Keblušková
 • Mgr. Danka Handlovičová
 • Ing. Agáta Gunárová
 • RNDr. Elena Kolesárová
 • Ing. Veronika Mentová
 • Mgr. Viera Repiščáková
 • MgA. Petra Vargošková Semjanová
 • Učitelia odbornej praxe: Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková
 • Majstri odborného výcviku: Mgr. Adriana Bodnárová, Bc. Anna Bodnárová, Bc. Jana Ivanová, Ing. Adriana Nováková, Mgr. Monika Petričková, Bc. , Beatrice Ružičková, Bc. Dana Štadlerová

Kalendár