headerphoto

Rada školy


PLÁN RIADNYCH ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY NA ROK 2024

Rada školy plánuje na rok 2024 zasadnutia, ktoré budú mať nasledovnú náplň:
I.

  apríl 2024

 1. Otvorenie, kontrola uznesení (predseda RŠ)
 2. Informanívna správa o výsledku hospodárenia školy za rok 2023 (riaditeľka školy)
 3. Priebežné informácie o nábore žiakov na školský rok 2024/2025 (riaditeľka školy)
 4. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 5. Uznesenie
 6. Záver
II.

  jún 2024

 1. Otvorenie, kontrola uznesení (predseda RŠ)
 2. Príprava a realizácia volieb riaditeľa školy (predseda RŠ)
 3. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 4. Uznesenie
 5. Záver
III.

  október 2024

 1. Otvorenie, kontrola uznesení (predseda RŠ)
 2. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2023/2024 (riaditeľka školy)
 3. Informácia o organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového školského roka (2024/2025) (riaditeľka školy)
 4. Plán činnosti na prvý polrok školského roka 2024/2025 (záujmové činnosti, projekty, súťaže, spolupráca s inými subjektmi a pod.) (riaditeľka školy)
 5. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 6. Uznesenie
 7. Záver
IV.

  december 2024

 1. Otvorenie, kontrola uznesení. (predsa RŠ)
 2. Priebežné hodnotenie náboru žiakov do 1. ročníka. (riaditeľka školy)
 3. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti RŠ na rok 2024. (predseda RŠ)
 4. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 5. Uznesenie
 6. Záver

Vypracoval predseda RŠ JUDr. Tibor Pelegrin dňa 19. januára 2024

Poznámka: Plán činností bude doplnený podľa aktuálnych problémov a požiadaviek na škole. Presné termíny zasadnutí RŠ budú prispôsobené aktuálnej situácii v súlade so Štatútom RŠ.

Čo je rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.


Zloženie rady školy

Od 14.11.2023

   Predseda:

JUDr. Tibor Pelegrin
(nepedagog. zam.)

   Podpredseda:

Ing. Ľudmila Kopkášová
(učiteľ)

   Členovia:

PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD.
(učiteľ)

Gabriela Jurtisová
(rodič)

Tibor Donoval
(rodič)

Oľga Čerňáková
(rodič)

Laura Čerňáková
(žiačka)

Iveta Adamčíková
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

Mgr. Lucia Gurbaľová
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

JUDr. Ing. Jana Béreš Furmanová, MBA, LL.M
(Úrad KSK, odbor školstva)

Ervín Boháčik
(predseda krajskej zložky Živnostenskej komory, Košice)