headerphoto

Rada školy


PLÁN RIADNYCH ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY NA ROK 2020

Rada školy plánuje na rok 2020 zasadnutia, ktoré budú mať nasledovnú náplň:
I.

  marec 2020

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2019.
 3. Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2020
 4. Priebežné informácie o nábore žiakov na školský rok 2020/2021.
 5. Správa o činnosti RŠ v roku 2019.
 6. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 7. Uznesenie
 8. Záver
II.

  jún 2020

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020.
 3. Informácie o prijímacom konaní a o naplnenosti plánovaných odborov na školský rok 2020/2021.
 4. Informácie o personálnych zmenách, organizačnom a materiálnom zabezpečení ďalšieho školského roka.
 5. Vyhodnotenie projektu Erasmus+ - Stáž v Krakowe a úspechov žiakov na súťažiach.
 6. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 7. Uznesenie
 8. Záver
III.

  október 2020

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2020/2021.
 3. Informácia o organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového školského roka (2020/2021).
 4. Plán činnosti na prvý polrok školského roka 2020/2020 (záujmové činnosti, projekty, súťaže, spolupráca s inými subjektmi a pod.)
 5. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 6. Uznesenie
 7. Záver
IV.

  december 2020

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Priebežné hodnotenie náboru žiakov do 1. ročníka.
 3. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti RŠ na rok 2021.
 4. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 5. Uznesenie
 6. Záver

Vypracoval predseda RŠ JUDr. Tibor Pelegrin dňa 23. januára 2020

Poznámka: Plán činností bude doplnený podľa aktuálnych problémov a požiadaviek na škole. Presné termíny zasadnutí RŠ budú prispôsobené aktuálnej situácii v súlade so Štatútom RŠ.

Čo je rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.


Zloženie rady školy

   Predseda:

JUDr. T. Pelegrin
(nepedagog. zam.)

   Podpredseda:

PhDr. PaedDr. E. Fertaľová, PhD. (učiteľ)

   Členovia:

PhDr. Adriana Vinclavová
(učiteľ)

Terézia Orosová
(rodič)

JUDr. Alexandra Rešková
(rodič)

Richard Takáč
(rodič)

Michaela Kocurová
(žiačka)

Bc. Csaba Furik
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

Ing. Mgr. Miloš Ihnát
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

Ing. Mária Kokardová
(Úrad KSK, odbor školstva)

Ervín Boháčik
(predseda krajskej zložky Živnostenskej komory, Košice)