headerphoto

Rada školy


PLÁN RIADNYCH ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY NA ROK 2022-23

Rada školy plánuje na rok 2023 zasadnutia, ktoré budú mať nasledovnú náplň:
I.

  máj 2023

 1. Otvorenie, kontrola uznesení (predseda RŠ)/li>
 2. Schválenie plánu zasadnutí RŠ na rok 2023
 3. Správa o výsledku hospodárenia školy za rok 2022 (riaditeľka školy)
 4. Priebežné informácie o nábore žiakov na školský rok 2023/2024(riaditeľka školy)
 5. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 6. Uznesenie
 7. Záver
II.

  jún 2023

 1. Otvorenie, kontrola uznesení (predseda RŠ)
 2. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022 (riaditeľka školy)
 3. Informácie o prijímacom konaní a o naplnenosti plánovaných odborov na školský rok 2022/2023 (riaditeľka školy)
 4. Informácie o personálnych zmenách, organizačnom a materiálnom zabezpečení ďalšieho školského roka (riaditeľka školy)
 5. Vyhodnotenie projektu Erasmus+ a úspechov žiakov na súťažiach.
 6. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 7. Uznesenie
 8. Záver
III.

  október 2023

 1. Otvorenie, kontrola uznesení
 2. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2022/2023 (riaditeľka školy)
 3. Informácia o organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového školského roka (2023/2024) (riaditeľka školy)
 4. Plán činnosti na prvý polrok školského roka 2023/2024 (záujmové činnosti, projekty, súťaže, spolupráca s inými subjektmi a pod.) (riaditeľka školy)
 5. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 6. Uznesenie
 7. Záver
IV.

  december 2023

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Priebežné hodnotenie náboru žiakov do 1. ročníka. (riaditeľka školy)
 3. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti RŠ na rok 2023. (predseda RŠ)
 4. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 5. Uznesenie
 6. Záver

Vypracoval predseda RŠ JUDr. Tibor Pelegrin dňa 29. apríla 2023

Poznámka: Plán činností bude doplnený podľa aktuálnych problémov a požiadaviek na škole. Presné termíny zasadnutí RŠ budú prispôsobené aktuálnej situácii v súlade so Štatútom RŠ.

Čo je rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.


Zloženie rady školy

Od 28.04.2023

   Predseda:

JUDr. T. Pelegrin
(nepedagog. zam.)

   Členovia:

PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD.
(učiteľ)

Ing. Ľudmila Kopkášová
(učiteľ)

Iveta Sniščáková
(rodič)

Tibor Donoval
(rodič)

Oľga Čerňáková
(rodič)

Laura Čerňáková
(žiačka)

Iveta Adamčíková
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

Mgr. Lucia Gurbaľová
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

JUDr. Ing. Jana Béreš Furmanová, MBA, LL.M
(Úrad KSK, odbor školstva)

Ervín Boháčik
(predseda krajskej zložky Živnostenskej komory, Košice)