headerphoto

Rada školy


PLÁN RIADNYCH ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY NA ROK 2022

Rada školy plánuje na rok 2022 zasadnutia, ktoré budú mať nasledovnú náplň:
I.

  marec 2022

 1. Otvorenie, kontrola uznesení
 2. Schválenie plánu zasadnutí RŠ na rok 2022
 3. Správa o výsledku hospodárenia školy za rok 2021
 4. Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2022
 5. Priebežné informácie o nábore žiakov na školský rok 2022/2023
 6. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 7. Uznesenie
 8. Záver
II.

  jún 2022

 1. Otvorenie, kontrola uznesení
 2. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022
 3. Informácie o prijímacom konaní a o naplnenosti plánovaných odborov na školský rok 2022/2023
 4. Informácie o personálnych zmenách, organizačnom a materiálnom zabezpečení ďalšieho školského roka
 5. Vyhodnotenie projektu Erasmus+ a úspechov žiakov na súťažiach.
 6. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 7. Uznesenie
 8. Záver
III.

  október 2022

 1. Otvorenie, kontrola uznesení
 2. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2021/2022
 3. Informácia o organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového školského roka (2022/2023)
 4. Plán činnosti na prvý polrok školského roka 2022/2023 (záujmové činnosti, projekty, súťaže, spolupráca s inými subjektmi a pod.)
 5. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 6. Uznesenie
 7. Záver
IV.

  december 2022

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Priebežné hodnotenie náboru žiakov do 1. ročníka.
 3. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti RŠ na rok 2023.
 4. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 5. Uznesenie
 6. Záver

Vypracoval predseda RŠ JUDr. Tibor Pelegrin dňa 10. marca 2022

Poznámka: Plán činností bude doplnený podľa aktuálnych problémov a požiadaviek na škole. Presné termíny zasadnutí RŠ budú prispôsobené aktuálnej situácii v súlade so Štatútom RŠ.

Čo je rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.


Zloženie rady školy

Od 15.11.2022

   Predseda:

JUDr. T. Pelegrin
(nepedagog. zam.)

   Členovia:

PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD.
(učiteľ)

Ing. Ľudmila Kopkášová
(učiteľ)

Iveta Sniščáková
(rodič)

Tibor Donoval
(rodič)

Oľga Čerňáková
(rodič)

Laura Čerňáková
(žiačka)

Bc. Csaba Furik
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

Ing. Mgr. Miloš Ihnát
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

Ing. Lucia Pivarníková
(Úrad KSK, odbor školstva)

Ervín Boháčik
(predseda krajskej zložky Živnostenskej komory, Košice)